در حال بارگذاری ...
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
نشریه تخصصی تئاتر

نشریه تخصصی تئاتر

صاحب امتیاز: انجمن هنرهای نمایشی مدیر مسئول: مهدی شفیعی سردبیر: نصرالله قادری معاون سردبیر: دکتر مهدی نصیری دبیرتحریریه: مرجان سمندری معطوف مدیر اجرایی:‌ علیرضا لطفعلی ...