در حال بارگذاری ...
 • صاحب امتیاز: انجمن هنرهای نمایشی
  مدیر مسئول: مهدی شفیعی
  سردبیر: نصرالله قادری
  معاون سردبیر: دکتر مهدی نصیری
  دبیرتحریریه: مرجان سمندری معطوف
  مدیر اجرایی:‌ علیرضا لطفعلی
  مدیرروابط‌عمومی: الناز اسماعیل‌پور
  مترجم بخش انگلیسی:‌ علی‌اکبر طرخان
  ویراستار: شیرین‌رضائیان
  صفحه‌آرایی: سارا منصوری
  حروفنگار: شیما تجلی
  عکس:‌ عاطفه آرانی، مرجان تندرو