نگاه ویژه شماره 219 مجله نمایش

تئاتر کودک و نوجوان

نگاه ویژه ی شماره ی ۲۱۹ ماهنامه نمایش به تئاتر کودک و نوجوان اختصاص یافته است، مقاله ها و گفت و گو در این زمینه را می توانید در این شماره بخوانید...