نکوداشت استاد کریم اکبری مبارکه در شماره ی 219 مجله نمایش