در حال بارگذاری ...
 • شماره ی 220 مجله نمایش با نگاه ویژه نمایشنامه نویسی منتشر شد.

  نگاه ویژه ی شماره 220 مجله نمایش، به نمایشنامه نویسی اختصاص یافته است.

  -نمایشنامه دشوار است!

  -چه کسی نمایش نامه نویس است؟

  -از آفتاب سوختگی حذر میکنم

  -مرگ تدریجی یک زندگی

  -کودکی های گم شده

   

  با آثار و گفتاری از:

  استاد خسرو حکیم رابط_ ایرج راد_ هادی مرزبان

  همایون علی آبادی_ علیرضا کمری_ آراز بارسقیان_ دکتر فرشاد فرشته حکمت

  ورونیکا هورول_ استیو جیمز پیترز_ نیل لابوت_ موریس مترلینگ و سعید تشکری

   
  نظرات کاربران