در حال بارگذاری ...
در شماره ی 215 بخوانید:

تئاتر مجارستان: ماندگار از پس دگرگونی‌ها (بخش دوم)

هم اکنون، ساختار تئاتر مجارستان سی و پنج تئاتر دارد که کمپانی‌های دائمی خود را دارند. این تئاترها سالانه در مجموع، سیصد اجرای دست اول و هزار و دویست اجرا دارند که تامین مالی آنها توسط دولت یا موسسه‌های دولتی دیگر صورت می‌گیرد. به همراه تئاترهای خارجی، سرجمع چهل و شش موسسه‌ی تئاتری در مجارستان فعال هستند. جدا از سی و پنج تئاتری که کمپانی خود را دارند (هفت تا از آنها به تئاتر عروسکی می‌پردازند)، پنج موسسه به عنوان سالن اجرا و شش تئاتر خارجی مستقل وجود دارند. ازین تئاترها سیزده‌تا متعلق به شهر بوداپست و بیست و هشت‌تا متعلق به شهرهای دیگر هستند. پنج تئاتر مستقیماً توسط وزارت فرهنگ و آموزش حمایت می‌شوند. اداره‌ی تئاتر در شهرهای بزرگ بخش‌های مختلفی دارد. همچنین سی و پنج تئاتر آلترناتیو وجود دارند که دولت در حد کمی به آنها کمک مالی می‌کند. سهم عمده‌ی حمایت آنها باید از اسپانسرها و موسسات تأمین شود. هزینه‌ای که برای حمایت از فرهنگ صرف می‌شود، ۱/۲ درصد از کل هزینه‌های دولت است. در سال ۱۹۹۲ این مق
نظرات کاربران