گفت و گو با سیاوش طهمورث پیرامون تئاتر سنتی را در شماره ی 214 مجله نمایش بخوانید.

باید معنی‌هایمان را یکی کنیم...

گرچه ایران باستان دارای تماشاخانه، نمایشنامه و تئاتر به سان و معنای آنچه که در دوران دور سرزمین‌های خاورین این کره‌ی خاکی و به ویژه یونان سراغ داریم، نبوده است، اما به هر روی نمایش‌ها و نمایشواره‌های ایرانی و شیوه‌ها و گونه‌های گوناگون آن‌ها دارای کارکردها، ارزش‌ها و زیبایی‌های ویژه‌ی خود بوده و هستند. شاید بر هنرمندان هنرهای نمایشی ایران زمین دو کار واجب است: نخست آنکه گونه‌های نمایش‌ها و نمایشواره‌های ایرانی را به عنوان میراثی پربها، دست نخورده و موزه‌وار نگاه دارند و آیندگان را از این میراث ملی گران سنگ بهره‌مند سازند و دیگر آنکه هنرمندان فرهیخته، اندیشمند و نوآور هنرهای نمایشی ایران، آن شیوه‌ها و گونه‌ها را با نگاه به ضرورت‌ها و نیازهای روزگار اکنون روزآمد و تازه سازند.

Fatal error: Cannot use model\libs\todocx\PHPWord\Shared\String as String because 'String' is a special class name in /var/www/theater/model/libs/todocx/phpword/writer/word2007/base.php on line 30