از تاریخ
 تا تاریخ
 
نقد نمایش قاسم‌آباد

سمفونی ناکوک مردگان
نقد نمایش قاسم‌آباد

سمفونی ناکوک مردگان

برزخی که پوریا گلستانی در نمایش «قاسم‌آباد» آفریده، باورکردنی نیست. اندیشه‌ی پشت این نمایش و پیامی که دربر دارد، ارزشمند است اما این اندیشه و پیام نشأت‌گرفته از ...

نقد نمایش «تابستان»

سونامی سکوت
نقد نمایش «تابستان»

سونامی سکوت

«تئاتر» هنر اندیشیدن است. نمایش «تابستان» مخاطب خود را به اندیشیدن وامی‌دارد. «تابستان» هیچ وقت تمام نمی‌شود زیرا ذهن مخاطب خود را با پرسش‌ها و چالش‌های بی‌پایان ...